Arabuluculuk Süreci Nasıl İşler?

 

Taraflar, Arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler. Her aşamada uyuşmazlığı Arabuluculuk yoluyla çözmekten vazgeçebilirler.

Arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce Arabulucuya başvuru hâlinde, tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla Arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Dava açılmasından sonra Arabulucuya başvuru hâlinde ise bu süreç, mahkemenin tarafları arabuluculuğa davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların Arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında mahkemeye yazılı olarak beyan ettikleri ya da duruşmada bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Taraflar, gerek Arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit haklara sahiptirler.

Aksi kararlaştırılmadıkça taraflardan birinin Arabulucuya başvuru teklifine 30 gün içinde olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmiş sayılır.

Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla Arabuluculuk usulünü serbestçe kararlaştırabilirler.

Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte Arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri hâlinde yargılama, mahkemece üç ayı geçmemek üzere ertelenir. Bu süre, tarafların birlikte başvurusu üzerine üç aya kadar uzatılabilir.

Taraflar Arabuluculuk müzakerelerine bizzat veya vekilleri aracılığıyla katılabilirler.

 

 

 

 

 

Broşür için tıklayınız.